Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства ​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Семинар на тема „Административни и социални въпроси, засягащи законно пребиваващи ГТС в България“

МОМ България, в сътрудничество със С Русия за вяра, единение и култура — Несебър, организира семинар на тема „Административни и социални въпроси, засягащи законно пребиваващи граждани на трети страни (ГТС) в България“ в с. Равда, община Несебър. Семинарът засегнаха проблемите срещани от чужденците при влизане и пребиваване в България, трудовата миграция и рисковете, които крие тя, както и не на последно място - достъпът на ГТС до социални услуги при пребиваване в страната. В семинарът взеха участие като лектори представители на Дирекция „Миграция“ МВР, ОД МВР – Бургас, Агенция по заетостта, МКБТХ- Бургас и ДСП – Бургас. Над 50 ГТС взеха участие и имаха възможност да задават въпроси относно административните и социални процедури, които ги засягат.

МОМ България изказва своите благодарности към всички участници, лекторите от посочените институции и на председателят на Сдружение „С Русия за вяра, единение и култура – Несебър“ за активното участие в и при подготовката на семинара.

Събитието се осъществи в рамките на проект „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, финансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020.