Mеждународна организация по миграция

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ 
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 
ОБЯВЯВА 
ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

(ЗАКРИТА)

  

“Определяне на изпълнител за длъжността експерт за осъществяване на дейности по информиране за улесняване на интеграцията и културната адаптация на гражданите на трети страни и повишаване информираността на българското общество по проект BG65AMNP001-2.004-0007-C1 “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности“ по договор № 812108-77/11.10.2017 г., финансиран от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“  2014-2020 г. на ЕС. 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на: 

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз/интернет страницата на Отговорния орган http://www.dmp.mvr.bg/ 

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/  

Интернет страницата на Международна организация по миграция, Мисия за България http://iom.bg/ 

Офертите на заинтересованите лица се подават до 17 30 ч на 11.09.2019 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ 

 
Разглеждането на офертите ще се извърши от 10 30 ч. на 13.09.2019 г. в офиса на Международна организация по мигрция, Мисия за България. 

За контакти: г-н Иван Радулов, тел. 02/93 94 774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iradulov@iom.int

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук. С цел улеснение на потенциалните кандидати тук можете да намерите образеца на оферта, декларация на кандидата и проектодоговора на английски и български език във формат Word. Моля да имате предвид, че несъответствие между тръжната документация и подадената оферта може да доведе до отхвърляне на офертата. 

 

Tender documents: