ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

ПРОЕКТ:
„Връщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по тематичен фонд "Сигурност"
на българо-швейцарската програма за сътрудничество

Обща цел на проекта е да подкрепи правителството на България в усилията му за борба с трафика на хора, като допринесе за подобряване на защитата, както на български граждани, станали жертви на трафик на хора, така и на чуждестранни граждани, трафикирани към България и същевременно да подобри административния капацитет на българските власти за осигуряване на закрила и помощ на жертви и свидетели на трафик.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 01.01.2015 г.
Крайна дата: 31.12.2018 г.

Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.
Информация за заключителната конференция на програмата може да откриете тук.

ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА

 

ПРОЕКТ:
„Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на предвидените по проекта дейности е да допринесат за подобряване на обществената солидарност и толерантност на българското общество, в качеството му на приемащо общество, към законни мигранти, лица търсещи международна закрила или получили международна закрила в България. Специално внимание ще бъде обърнато на запознаване на българското общество с проблемите и потребностите на мигрантите и в особена степен на уязвимите мигранти, като непридружени деца, лица със здравословни проблеми, бременни жени, жертви на трафик на хора и др.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 11.10.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.

Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ:
“Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да предостави подкрепа на граждани на трети страни (ГТС), пребиваващи законно в България, както и на лица, търсещи международна закрила или получили международна закрила, за улесняване на социалната, икономическата и културната им интеграция.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 11.10.2017 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.

Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ:
Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта: в рамките на този проект МОМ ще предоставя административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) или получили международна закрила в България (ЛПМЗ) със спeциално внимание към нуждите на уязвимите групи. Екипът от експерти, включително психолог, социален работник и юрист, ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ и в офисите на МОМ в София и Харманли.

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 07.12.2017 г.
Дата на приключване: 07.12.2020 г.
Срок за изпълнение: 36 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОЕКТ:
„Закрила на деца в контекста на бежанската и мигрантска криза в Европа“

Проектът е финансиран финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия

Общите цели на проекта са:

  • предотвратяване на насилието срещу деца и зачитане на техните права по миграционния път, от точката на пристигане,в горещите точки, по време на транзит и в приемните центрове;
  • подкрепа и подобряване на интегрирани национални системи за закрила на деца;
  • изграждане на капацитет за служители на агенции за закрила на деца, на властите, отговарящи за убежището и миграцията, НПО, както и други лица, работещи за и с деца, включително доброволци;
  • събиране на информация и наблюдение на ситуацията на децата бежанци и мигранти.

Една от основните дейности по проекта е събирането на семейства, които са били разделени по една или друга причина в процеса на миграция, главно заради конфликти или опасности по миграционния път.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Дата на стартиране: 15.10.2016 г.
Дата на приключване: 14.04.2018 г.
Срок за изпълнение: 18 месеца

Брошурите за проекта може да откриете тук на следните езици: български, английски, арабски, фарси, кюрдски, пащу и урду.
Плакат по проекта може да откриете тук.

Анализ по проекта може да откриете тук.

ПРОГРАМА ЗА ДОБРОВОЛНО ВРЪЩАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ

 

ПРОЕКТ:
“Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на граждани на трети страни”

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да допринесе за подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане, както и чрез повишаване на информираността на ГТС относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им страните на произход и трети сигурни страни.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Дата на стартиране: 13.10.2015 г.
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ:
„Предоставяне на индивидуални консултации относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни и специализирани правни консултации”

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане и повишаване на информираността на гражданите на трети страни относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им в страните на произход и трети сигурни страни.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Дата на стартиране: 13.10.2015 г.
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА, ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ

 

ПРОЕКТ:
„Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да осигури услуги за правна помощ и превод на граждани на трети страни, които са подали молба за международна закрила в България по смисъла на Директива 2011/95/ЕС, но още не са получили окончателно решение. Ще се предлагат и услуги за информиране и повишаване на осведомеността по отношение на правата и отговорностите на гражданите на трети страни (ГТС). 

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ:
„Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е подобряване на услугите, предоставяни на лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) чрез укрепване и повишаване на административния капацитет на национални институции и неправителствени организации (НПО), работещи с тези лица.

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.

Срок на изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ:
„Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта: в рамките на този проект МОМ ще предоставя социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи международна закрила във фазата на начална адаптация, както и идентификация и подкрепа на уязвими лица. Екип от експерти, съставен от психолог, социален работник и културен медиатор, ще предоставя услуги в РПЦ на ДАБ (София, с. Баня, Харманли и с. Пъстрогор) и в офисите на МОМ. С цел подобряване на координацията и комуникацията с институциите, консултиращият екип ще бъде подкрепен от експерти, които ще подпомагат планирането и насрочването на консултации, връзка с институции, достъп до здравни и социални услуги.

Статус: АКТИВЕН

Дата на стартиране: 11.10.2017 г.
Дата на приключване: 11.10.2021 г.
Срок за изпълнение: 48 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

ПРОЕКТ:
“Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Проектът е финансиран от подкрепата за Спешни мерки по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да се фокусира върху:

  • подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални и юридически услуги;
  • помощ за противодействие на трафика на уязвими мигранти и защита за непридружените малолетни деца;
  • предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане.

Проектът включва и AVRR компоненти.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 23.11.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Срок на изпълнение: 36 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.
Брошури по проекта на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да откриете тук и тук.
Видео материали по проекта може да откриете в нашата Фейсбук страница тук и в нашия Youtube канал тук.

 

ПРОЕКТ:
“Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“

Проектът е финансиран от подкрепата за Спешни мерки по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

Обща цел на проекта е да се фокусира върху:

  • подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални услуги и подкрепа за противодействие на трафик на уязвими мигранти, и закрила на непридружени деца;
  • редоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане;
  • подкрепа за доброволно връщане в страните на произход.

Проектът включва и AVRR компоненти.

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 01.06.2017 г.
Крайна дата: 15.06.2019 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.

 

 

 

 

ПРОЕКТ:
PROTECT – Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви

Проектът е финансиран финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия

Обща цел на проекта е да координира и адаптира подкрепата и законовата рамка за превенция на сексуално насилие и на насилие, основано на пола, по начин, който да позволи разширение на услугите към бежанци и мигранти (деца, жени, ЛГБТ хора, момчета и млади мъже).

Статус: АКТИВЕН

Начална дата: 01 октомври 2018 г.
Крайна дата: 31 март 2020 г.
Срок на изпълнение: 18 месеца

Повече информация за проекта може да откриете тук.
Страница на проекта може да откриете тук.

 

МИГРАЦИОННА ЗДРАВНА ПРОГРАМА

ПРОЕКТ:
„Разработване на специализирани модули за обучение на здравни специалисти, служители на правоприлагащите органи и обучители, по въпросите на здравето на мигрантите и бежанците, посветени на заразните болести и проблемите на психичното здраве“

Обща цел на проекта е да подготви различни категории здравни специалисти и служители на правоприлагащите органи за справяне със специфичните здравни нужди на мигрантите – например, граничните служители на Република България.

Основният фокус пада върху заразните болести и проблемите на психичното здраве. За тази цел МОМ организира обучения за съответните служители и здравни лица, които впоследствие да приложат разработените практики спрямо националния контекст.

Повече информация за проекта може да откриете тук.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 
Крайна дата: 
Срок на изпълнение: 

КАНАДСКИ ВИЗОВ ЦЕНТЪР

МОМ България управлява Канадски визов център (КВЦ), отворил врати на 6 август 2013 г. В КВЦ, разположен в сградата на централния офис на мисията в София, се приемат документи за кандидатстване за временни визи и разрешителни за Канада от български и чужди граждани, пребиваващи на територията на България. В допълнение, МОМ България предлага и медицински прегледи за български граждани, заминаващи за Канада.

През 2017 г. влязоха в сила новите облекчени условия за пътуване на български граждани до Канада. Тази промяна доведе до отпадане на необходимостта от кандидатстване за Туристическа виза за краткосрочен престой в Канада (основна линия на кандидатурите в България) и замяната й с еТА – Електронно разрешително за пътуване на граждани на страни в безвизов режим с Канада, които преминават през или пристигат на канадска територия по въздух.

Визовият център в София запазва своите функции и след влизането в сила на облекчения режим за български граждани като поема потока от чужди граждани, пребиваващи на територията на страната в техните кандидатури за временни визи и разрешителни, както и асистира кандидатури за еТА, работни и студентски разрешителни на български и чужди граждани, включително прилагане на биометричен протокол според изискванията на Канадско правителство.