ПРОЕКТ: „Връщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по тематичен фонд "Сигурност"
на българо-швейцарската програма за сътрудничество

Обща цел на проекта е да подкрепи правителството на България в усилията му за борба с трафика на хора, като допринесе за подобряване на защитата, както на български граждани, станали жертви на трафик на хора, така и на чуждестранни граждани, трафикирани към България и същевременно да подобри административния капацитет на българските власти за осигуряване на закрила и помощ на жертви и свидетели на трафик.

Начална дата: 01.01.2015 г.
Крайна дата: 31.12.2018 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Информация за заключителната конференция на програмата може да откриете тук.

ПРОЕКТ: „Закрила на деца в контекста на бежанската и мигрантска криза в Европа“

Проектът е финансиран финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“
на Европейската комисия

 

Общите цели на проекта са:

  • предотвратяване на насилието срещу деца и зачитане на техните права по миграционния път, от точката на пристигане,в горещите точки, по време на транзит и в приемните центрове;
  • подкрепа и подобряване на интегрирани национални системи за закрила на деца;
  • изграждане на капацитет за служители на агенции за закрила на деца, на властите, отговарящи за убежището и миграцията, НПО, както и други лица, работещи за и с деца, включително доброволци;
  • събиране на информация и наблюдение на ситуацията на децата бежанци и мигранти.

Една от основните дейности по проекта е събирането на семейства, които са били разделени по една или друга причина в процеса на миграция, главно заради конфликти или опасности по миграционния път.

Дата на стартиране: 15.10.2016 г.
Дата на приключване: 14.04.2018 г.
Срок за изпълнение: 18 месеца

Брошурите за проекта може да откриете тук на следните езици: български, английски, арабски, фарси, кюрдски, пащу и урду.

ПРОЕКТ: “Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на граждани на трети страни”

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта е да допринесе за подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане, както и чрез повишаване на информираността на ГТС относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им страните на произход и трети сигурни страни.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Дата на стартиране: 13.10.2015 г.
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

„Предоставяне на индивидуални консултации относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни и специализирани правни консултации”

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта е подобряване на управлението на връщането на граждани на трети страни чрез насърчаване и подпомагане на доброволното връщане и повишаване на информираността на гражданите на трети страни относно възможностите за доброволно връщане и реинтеграцията им в страните на произход и трети сигурни страни.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Дата на стартиране: 13.10.2015 г.
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Срок на изпълнение: 24 месеца

ПРОЕКТ: “Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020
​с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.

 

 

Обща цел на проекта е да се фокусира върху:

  • подобряване на приемните условия, в частност предоставянето на психо-социални и юридически услуги;
  • помощ за противодействие на трафика на уязвими мигранти и защита за непридружените малолетни деца;
  • предоставяне на информация и консултации на граждани на трети страни относно възможностите за доброволно връщане.

Проектът включва и AVRR компоненти.

Статус: ПРИКЛЮЧЕН

Начална дата: 23.11.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Срок на изпълнение: 36 месеца