Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства ​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Кръгла маса на тема „Релокация на непридружени деца“

МОМ, ВКБООН и УНИЦЕФ организираха кръгла маса на тема „Релокация на непридружени деца, търсещи международна закрила от Гърция“. Темите, които бяха представени и обсъдени в рамките на събитието включваха: първите две релокации на непридружени деца, търсещи международна закрила от Гърция към България, включително предизвикателства; добри практики на релокация от Португалия и Ирландия; насоки и стандарти за идентификация и релокация и интеграция на непридружени деца от Гърция; и препоръки за подобряване на координацията и процеса на релокация към България. В кръглата маса взеха участие представители на ДАБ, МВР Дирекция „Миграция“, МВР Дирекция „Международни проекти“, ДАЗД, Омбудсмана, АСП, Община Витоша, Община Овча купел, Националното бюро за правна помощ, БХК, Лумос, Фондация Център Надя, Каритас, CERMES и Съвета на Жените бежанки в България.

Организаторите изказват искрени благодарности на лекторите от ДАБ, Столична Община, Район „Овча купел“, Център Надя, IOM Portugal, Alto Comissariado para as Migrações (Върховната комисия по миграция, Португалия), CAE Prado / Cruz Vermelha Portuguesa (Португалски червен кръст) и Tusla - Child and Family Agency (Тусла – агенция за деца и семейства).

Събитието се осъществи в рамките на проект „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, финансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020.