От 1950 г. насам МОМ изпълнява програми, които подпомагат правителствата в сферата на интеграцията на мигрантите като ключов елемент в сложния и многокомпонентен процес на управление на законната миграция в световен мащаб. Интеграцията се дефинира като двустранен процес на взаимна адаптация между мигрантите и приемащата общност, в който мигрантите биват включени в социалния, икономически, културен и политически живот на приемащото общество. Като такъв процес, интеграцията включва група от взаимно свързани отговорности за мигрантите и приемащото общество, и в светлината на тази разширена дефиниция, прави връзка и с други линии на взаимодействие като социалното включване и социалната свързаност. Интеграцията обхваща въпроси от множество сектори и области, които имат отношение с регулацията на  икономическата, социална, културна, правна и обществена сфери и засягат всички аспекти от живота на мигрантите и техните общности. Интеграцията е ключов въпрос за всички заинтересовани страни, не само като начин за предоставяне на икономически и културни придобивки, но също така и като постигане на стабилност и сигурност на обществото в неговата цялост.

Едно от основните предизвикателства в създаването на ефективна интеграционна политика е да се осигури, че тя кореспондира ефективно с други големи сектори, подлежащи на собствена регулация като защита на правата на мигрантите и равни възможности, трудова заетост и условия на пазара на труда, регионално развитие, национална сигурност, социално включване, достъп до обществена здравна система, образование, натурализация и придобиване на гражданство. МОМ работи в сътрудничество с правителствата, неправителствените организации и представители на частния сектор с дейности и интереси в тази област в страните на произход и приемащите държави, за да постави въпросите, които са предизвикателство за успешния интеграционен процес, да спомогне в процеса на изработване на съвместни стратегически програми и регулации и да идентифицира конкретни подкрепящи мерки.

ГЛОБАЛЕН ПОДХОД НА МОМ

МОМ подкрепя програми и регулации, които подпомагат социалното, икономическо и културно включване на мигрантите в рамките на съществуващата правна рамка на приемащите общества. Нашият фокус е насочен към развитието на стратегии, които подпомагат интеграцията на мигрантите в приемащото ги общество, а така също и към информираност и публичност в приемащото общество, които да направят разпознаваеми положителните страни от интеграцията на мигрантите. Този двустранен интеграционен подход е от огромно значение за съществуването на процъфтяващи, мултикултурни общности.

РАБОТА НА МОМ ПО ИНТЕГРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

МОМ България се придържа към този двустранен интеграционен подход, осъществяван чрез множество добре организирани и работещи дейности. МОМ България изпълнява:

  • Дейности, които подпомагат социалната, културна, правна, обществена адаптация и ориентация на законно пребиваващите мигранти в България. Осъществяват се чрез организиране на информационни събития за мигранти, на които се предоставя информация за техните права и задължения, културата и традициите в страната, образование, здравна система, трудова заетост и др.
  • Организиране на обучение по български език в базовите нива А1 и А2, което спомага интеграционния процес и прави възможно адаптирането на мигарнтите в социалната среда и участието им на пазара на труда по много по-активен и ефективен начин.
  • Сътрудничество с местните власти и представители на институциите във връзка с повишаване на информираността и предоставяне на актуална и адекватна информация по въпроси, свързани с трайната и успешна интеграция на мигранти и обучения за представителите на институциите с цел подобряване на капацитета и информираност в работата с мигрантските общности.
  • Мотивация на мигрантите за участие в обществените дейности и живот на страната: предоставяне на възможности за включване в системата на обществено образование, чрез информираност и включване на местните власти в това сътрудничество; работа с мигрантските общности, осъществена с включването в този процес на културни медиатори; повишаване на информираността за защита срещу дискриминация и др.
  • Специален фокус върху интеграцията на уязвими групи и лица като непридружени и разделени от семействата си непълнолетни, осъществяван чрез сътрудничество и повишаване на капацитета на работа на ангажираните институции за работа с тези групи.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МИГРАНТИ

Мисията на МОМ в България има два центъра за Интеграция на мигранти – в гр. София и гр. Бургас. Услугите, които се предоставят на мигрантите и в двата центъра, са:

  • Консултации по въпроси от правно-административен, социален, културен аспект;
  • Помощ при професионална ориентация и достъп до пазара на труда;
  • Езиково обучение;
  • Консултации и помощ при разрешаване на въпроси от областта на здравно и социално осигуряване – прехвърляне на осигурителни права и стаж, осигурителни вноски и др.
  • Запознаване с културата и традициите на България, съвместно честване на големи празници – национални и традиционни; посещение на културно-исторически обекти с голямо значение; кулинарни и танцови фестивали и др.

За да се свържете с нашите екипи в Центровете за интеграция в София и Бургас, използвайте контактите, посочени по-долу:

ИЦИ гр. София                                                                                                  ИЦИ гр. Бургас

Ул. Цар Асен 77                                                                                                ул. Христо Ботев 40

Тел.: +359 (2) 93 94 774  ел. поща: iomsofia@iom.int                                 Тел.: +359 886 177 295; +359 886 177 329; ел. поща: burgasici@gmail.com