Брошури и плакати по проект за предоставяне на интеграционна подкрепа на мигранти

Тeзи брошури са създадени с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. 
Цялата отговорност за съдържанието на документите се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че тези документи отразяват становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Брошури и плакати по проект за предоставяне на интеграционна подкрепа на мигранти

В рамките на проект „Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България, МОМ създаде и разпространи следните брошури и плакати на български, арабски, английски, фарси, кюрдски и пущу.

Натиснете върху всяка отделна картинка, за да отворите пълната брошура или плакат.

Brochures and posters within the framework of a project for provision of integration support for migrants

Within the framework of project "Provision of Integration Support to Asylum Seekers and Beneficiaries of International Protection in Bulgaria", funded by the National Program of Bulgaria under the Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020 with the financial support of the European Union and the budget of the Republic of Bulgaria, IOM Bulgaria created and distributed the following brochures and posters in Bulgarian, Arabic, Kurdish, Farsi, Pashto and English.

Click on each individual thumbnail in order to open the full brochure or poster.

          

          

 

          

          

Bulgarian