Пребиваване

ПРЕБИВАВАНЕ

на граждани на трети страни

Обща информация

Пребиваването на граждани на трати страни в Република България бива краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното пребиваване е до 90 дни от датата на влизането в страната. Дългосрочното пребиваване е продължително за срок до една година и постоянно – за неопределен срок.

Компетентен орган

За да поискате продължително или постоянно пребиваване, обърнете се към дирекция „Миграция” към Главна дирекция „Охранителна полиция” или съответното звено „Миграция” към областните поделения на Министерство на вътрешните работи. Можете да подадете заявление за разрешение за постоянно пребиваване и чрез дипломатическите и консулски преставителства.

Продължително пребиваване

Ако сте влезли в страната и имате виза за дългосрочно пребиваване (D), можете да поискате разрешение за продължително пребиваване, ако отговаряте на едно от следните условия:

1. Желаете да работите в страната по трудово правоотношение и имате разрешение за това от Агенция по заетостта;

2. Осъществявате търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България;

3. Приети сте за редовно обучение в лицензирани учебни заведения;

4. Вие сте чуждестранен специалист, пребиваващ в страната по силата на международни договори, по които Република България е страна;

5. Имате основание да ви бъде разрешено постоянно пребиваване или сте сключили брак с постоянно пребиваващ в страната чужденец;

6. Вие сте представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата;

7. Вие сте финансово осигурени родители на постоянно пребиваващи в страната чужденци или на български гражданин;

8. Постъпили сте на продължително лечение в лечебно заведение и разполагате с финансови средства за лечение и издръжка;

9. Вие сте кореспондент на чуждестранни средства за масово осведомяване и имате акредитация в Република България;

10. Пенсионно осигурени сте и разполагате с достатъчно средства за издръжка в страната;

11. Извършвате дейност (пряка инвестиция) по Закона за насърчаване на инвестициите;

12. Членове сте на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително пребиваване;

13. Вие сте родители на чужденец или сте във фактическо извънбрачно съжителство с чужденец, който има право на продължително пребиваване на основание дипломатически или консулски имунитет;

14. Искате да извършвате дейност на свободна практика след разрешение от Агенцията по заетостта;

15. Желаете да извършвате дейност с нестопанска цел след разрешение от Министерството на правосъдието;

16. Получили сте статут на специална закрила като жертва на трафик на хора, която е съгласна да съдейства за разкриване на извършителите на това престъпление;

17. Членове сте на семейството на български гражданин .

18. Вие сте научен работник със сключено споразумение за прием с научноизследователска организация със седалище в Република България за разработване на научноизследователски проект, включена в националния списък на научноизследователските организации по смисъла на Директива 2005/71/ЕО на Съвета относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност

Постоянно пребиваване

Може да получите разрешение за постоянно пребиваване, ако отговарятe на някое от следните условия:

1. Вие сте от българска народност;

2. Изтекли са 5 години от сключването на брак с постоянно пребиваващ чужденец;

3. Вие сте малолетно или непълнолетно дете на постоянно пребиваващ чужденец и не сте сключили брак;

4. Вие сте родител на български гражданин и му осигурявате дължимата законна издръжка, като в случаите на припознаване и осиновяване трябва да са изтекли 3 години от припознаването или осиновяването;

5. Пребивавали сте на законно основание непрекъснато в продължение на 5 години в Република България;

6. Не сте от български произход, но сте родени в Република България и сте загубили гражданството си по силата на изселнически спогодби или собствено желание и искате трайно да се установите да живеете в страната;

7. Ако ваш родител е сключил брак с български гражданин и сте влезли, пребивавате или сте родени в Република България преди 27.12.1998г.

8.Член сте на семейството на български гражданин и пребивавате непрекъснато в страната от 5 години.

9. Вие сте инвестирали над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:
а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар (Българска фондовата борса, например);
б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца.
в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

д) българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
е) права по концесионни договори на територията на Република България.

10. Сте вложили над 1 000 000 лв  в българска лицензирана кредитна институция (банка, например) по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години.
Вложили сте в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.

Необходимите документи, срокове и дължимите такси се различават в зависимост от вида пребиваване и конкретното основание на базата, на което се каднидатства.

За повече информация обърнете се към нас чрез имейл, на специализирания форум, в някой от информационните центрове или използвайте горещата телефонна линия (+3592) 93 94 774

Основна правна рамка:

  1. Конституция на Република България
  2. Закон за чужденците в Република България
  3. Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България