Mеждународна организация по миграция

Обучение – Психично здраве и инфекциозни болести 
(English below)

От 26 до 28 юни МОМ проведе обучение на тема Психично здраве и инфекциозни болести в рамките на миграционния контекст като част от проекта “Разработване на специфични обучителни модули за медицински лица, служители на правоприлагащите органи и обучители, на тема мигрантско и бежанско здраве, свързани с проблемите на заразните болести и психичното здраве“ (MIG-H Training), финансиран от Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на ЕС чрез Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA).

Проектът се управлява съвместно от Регионалния офис на МОМ в Брюксел, Дирекция „Миграция и здраве“, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина (LSHTM), и Асоциацията на училища по обществено здраве в европейския регион (ASPHER).

Специфичните теми засегнати по време на обучението включваха: миграция и психично здраве, заразни болести в миграционния контекст, превенция и контрол на инфекции и здраве на работното място и грижа за персонала.

В обучението взеха участие 37 представители на Държавна агенция за бежанците към МС, Главни Дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“ и Дирекция „Миграция“ към МВР, Дирекция социално подпомагане към АСП, Регионална здравна инспекция към МЗ, Медицинския университет в Плевен, Българския червен кръст и МОМ.

Екипът от обучители беше съставен от – проф. Мира Кожухарова, експерт в сферата на заразните болести, доц. Валери Тодоров и доц. Станимир Илиев от Академията на МВР и доц. Цонко Паунов от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Training on mental health and infectious diseases

From June 26th to the 28th, IOM carried out a training on Mental Health and Infectious Diseases within the Migration Context as part of the project " Development of specific training modules for health professionals, law enforcement officers and trainers, on migrants' and refugees' health, addressing communicable diseases and mental health problems” funded by the EU's Directorate General for Health and Food Safety through the Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA).

The project is managed jointly by IOM’s Regional Office in Brussels, Migration Health Division, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), the London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) and the Association of Public Health Schools in the European Region (ASPHER).

The specific topics covered during the training included: migration and mental health, communicable diseases in the migration context, prevention and control of infections, and occupational health and care for staff.

37 representatives from various institutions and organizations took part in the training, including the State Agency for Refugees at the Council of Ministers, the General Directorates of the National Police and the Border Police and the Migration Directorate at the Ministry of Interior, the Department of Social Assistance at the Agency for Social Assistance, the Regional Health Inspectorate at the Ministry of Health, the Medical University in Pleven, The Bulgarian Red Cross and IOM.

The training team was composed by Prof. Mira Kozhuharova, expert in infectious diseases, Assoc. Prof. Valeri Todorov and Assoc. Prof. Stanimir Iliev from the Academy of the Ministry of Interior and Assoc. Prof. Tsonko Paunov from the Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov "- Varna.

#migrants #refugees #migranthealth #DGSANTE